Minggu, 27 Maret 2011

Imam – Imam Madzhab Syafi’i


Diantara para perawi madzhab Qadim yang berpengaruh adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abi Tsauri, az- Za’farani, dan al- Karabisi.

Catatan:
Madzhab dalam konteks ini lebih dikenal dengan sebutan Qoul yang mempunyai arti sama yaitu ajaran, apabila dikorelasikan dengan lafadz Qadim bermakna ajaran terdahulu.
-----ooOoo-----

Diantara murid imam Syafi’i yang meriwayatkan madzhab Jadid adalah al- Muzani, al- Buwaithi, ar- Rabi’i al- Muradi, Harmalah, ar- Rabi’i al- Jizi dan Yunus bin ‘Abdil A’la. Imam Syafi’i menyebut mereka dengan nama “Raawiyatul Madzhab”. Raawiyatul Madzhab wafat pada abad ke- 3 H.

Setelah masa Raawiyatul madzhab, muncul beberapa ulamaa’ (cendekiawan Islam) satu generasi dalam berbagai tingkat. Berikut nama-nama ulamaa’ dalam urutan abad Hijriyah.Ulamaa’ madzhab Syafi’i pada abad ke-4 adalah,
1. al- Imam bin Suraij,
2. al- Qaffal al –Kabir asy- Syaasyi,
3. Abu Hamid al- Isfiraaini,
4. al- Isthokhori,
5. al- Marwazi,
6. Ibn Abi Hurairah,
7. Ibn al- Qash.

Ulamaa’ madzhab Syafi’i pada abad ke- 5 adalah,
1. al- Mawardi,
2. Abu Ishaq asy- Syairazi,
3. Abu Muhammad al- Juwaini
4. Imam al- Haramain, al- Baihaqi (putra Abu Muhammad al- Juwaini),
5. al- Bandaniji,
6. al- Mahaamili,
7. al- Qaffal ash- Shagir al- Marwazi,
8. al- Qadli Husein,
9. al- Furani,
10. al- Mas’udi,
11. Ibnu ash- Shibag
12. al- Mutawalli.

Ulamaa’ madzhab Syafi’i pada abad ke- 6 adalah,
1. al- Ghazali Hujjah al- Islam,
2. asy- Syaasyi,
3. al- Baghawi
4. al- Imraani.

Ulamaa’ madzhab Syafi’i pada abad ke- 7 adalah,
1. Ibnu ash- Sholah,
2. al- Qazuwaini,
3. al- ‘Izzu bin Abdus Salam,
4. al- Imaamaani al- Kabiiraani an- Nawawi & ar- Rafi’i
(keduanya adalah Syeikh al- Madzhab),
5. Ibn al- Farkah,
6. Ibn Daqiq al- ‘Ied.

Ulamaa’ madzhab Syafi’i pada abad ke- 8 adalah,
1. Ibnu ar- Rif’ah,
2. at- Taqi as- Subki,
3. al- Qamuli,
4. al- Asnawi,
5. al- Adzra’ii,
6. al- Bulqinii,
7. Ibn al- Mulaqqin,
8. az- Zarkasyi,
9. Ibn an- Naqib,
10. asy- Syarif al- Barazi,
11. al- Muhibbu ath- Thabari.

Ulamaa’ madzhab Syafi’i pada abad ke- 9 adalah,
1. al- Waliyy al- ‘Iraqi,
2. at- Taqi al- Hishni,
3. asy- Syihab bin Raslani (Pengarang kitab Shafwah az- Zubad),
4. Ibn Qadli Syuhbah,
5. Ibn al- Muzajjad,
6. ad- Danuri,
7. al- Jalali al- Mutulli,
8. al- Aqfahisi,
9. Ibn al- Muqrii’i,
10. ‘Abdullah bin ‘Abd ar- Rahman ba Fadlal, dll.

Ulamaa’ madzhab Syafi’i pada abad ke- 10 adalah,
1. al- Imam al- Jalal as- Suyuthi,
2. Syaikh al- Islam Zakaria al- Anshori,
3. al- Khatib asy- Syirbini,
4. asy- Syihab ar- Romli,
5. as- Syamsu (putra asy- Syihab ar- Romli),
6. Ibn Hajar al- Haitami,
7. ‘Abdullah bin ‘Umar ba Makhramah,
8. Ibn Qaasim al- ‘Ubbadi Ba Qusyair,
9. Ibn Ziyaad.

Ulamaa’ madzhab Syafi’i pada abad ke- 11 adalah,
1. al- Burhan al- Birmawi,
2. ‘Ali asy- Syibramalisyi,
3. ar- Rasyidii, dll.

Ulamaa’ madzhab Syafi’i pada abad ke- 12 adalah,
1. Muhammad bin Sulaiman al- Kardii (seorang Faqiih di Hijaz),
2. Sulaiman al- Jamali, dll.

Ulamaa’ madzhab Syafi’i pada abad ke- 13 adalah,
1. al- Bajuri,
2. asy- Syarqawi,
3. al- Bujarrami,
4. ‘Abdullah bin Hasan Ba Faqih,
5. ‘Abdullah bin Ahmad Ba Saudan,
6. Sa’id bin Muhammad Ba ‘Asyan,
7. ‘Abdur Rahman bin Sulaiman bin al- Ahdaal,
8. ‘Ali Ba Shabirin, dll.

Ulamaa’ madzhab Syafi’i pada abad ke- 14 adalah,
1. As- Sayyid ‘Alawi bin Ahmad as- Seqaf,
2. Ahmad bin Zaini Dahlan,
3. Bakri Syattha,
4. ‘Abdur Rahman al- Masyhur,
5. Abu Bakr bin ‘Abd ar- Rahman bin Syihab,
6. Abu Bakr bin Ahmad alp Khotibi,
7. ‘Abdullah Ba Jammah,
8. ‘Abdullah bin Umar asy- Syatiri,
9. Ahmad bin ‘Umar asy- Syatiri,
10. ‘Abdur Rahman bin Ubaidillah as- Seqaf,
11. Muhammad bin Hadi as- Seqaf,
12. Muhammad bin Salim bin Hafidz, dll.

Selain ulamaa’ yang telah disebutkan di atas, ada sebagian ulamaa’ yang memulai, menampakkan dan menyusun kitab pada beberapa abad terakhir (semoga Allah swt meridlai mereka semua).

Secara umum, para Rijal al- madzhab ( penempuh ajaran; Indo) memelihara naskah/ lembaran- lembaran madzhab. Sebagian kitab yang terpelihara adalah kitab al- Imam as- Subki ((Thabaqat asy- Syafi’iyyah al- Kubra)) yang berjumlah 10 jilid yang menjelaskan beberapa biografi dan jejak perjuangan ulamaa’ madzhab Syafi’i yang luar biasa.

Madzhab Syafi’i memiliki kedudukan yang tinggi diantara beberapa madzhab lainnya, sehingga banyak Imam yang bersandar pada madzhab beliau dalam berbagai fan ilmu dan mabadi’nya (Dasar/ Inti).

Ulamaa’ ilm al- Ushul yang bermadzhabkan Syafi’i adalah,
1. al- Juwaini, pengarang kitab ((Al- Mustashfa)),
2. ar- Razi, pengarang kitab ((al- Mahshul)),
3. at- Taju as- Subki, pengarang kitab ((Jam’ul Jawami’)),
4. al- Baidlawi, pengarang kitab ((Minhaj al- Ushul)), dll.

Kitab yang disebutkan di atas sebagian kitab- kitab Ushul yang diakui secara mutlak sebagai seagung-agungnya kitab Ushul.

Al- Huffadz al- Muhadditsin (ulamaa’ ilmu Hadist yang menguasai al- Quran) yang bermadzhabkan Syafi’i adalah,
1. Imam ad- Dar Quthni,
2. Ibn Huzaimah,
3. al- Hafidz al- Baihaqi,
4. Ibn Hibban, pengarang kitab ((as- Sunan)),
5. az- Zain al- ‘Iraqi, pengarang kitab ((alFiyah)) yang menerangkan ilmu Hadist,
6. al- Haitsami, pengarang kitab ((Mujma’ az- Zawaid)),
7. Ibn Hajar al- Asqalani, pengarang kitab ((Fath al- Bari)), dll.

Catatan:
Al- Haitsami (tsa; dengan 3 titik) wafat pada tahun 807 H. Adapun al- Faqih bin Hajar al- Makki nisbatnya adalah al- Haitami (ta’; dengan 2 titik) merupakan ulamaa’ muta’akhirin dari al- Haitami. Beliau wafat pada tahun 974 H.

Ulamaa’ ilm at- Tarikh yang bermadzhabkan Syafi’i adalah,
1. Ibn ‘Asakir, pengarang kitab ((Tarikh Damsyiq)),
2. adz- Dzahabi, pengarang kitab ((Siyar ‘Alaam an- Nubalaa’)),
3. ash- Shafadi, pengarang kitab ((al- Wafii)),
4. Ibn Katsir, pengarang kitab ((al- Bidayah wa an- Nihayah)),
5. Ibn al- Atsir, pengarang kitab ((al- Kamiil)), dll.

Ulamaa’ ilm al- Kalam yang bermadzhabkan Syafi’i adalah,
1. al- Haalimi, pengarang kitab ((Sya’ab al- Limaan)),
2. ‘Abdul Qahir al- Baghdadi,
3. al- Fakhr ar- Razi, pengarang kitab ((al- Mathaalib al- ‘Aliyah)) yang menerangkan ilmu Ketuhanan),
4. al- ‘Adlud al- Iji i,
5. al- ‘Aamadi,
6. al- A’la al- Baaji,
7. al- Ashfihaani,
8. at- Taftazani, dll.

Ulamaa’ ilm al- Tafsir yang bermadzhabkan Syafi’i adalah,
1. al- Maawardi, pengarang kitab ((at- Tafsir)),
2. al- Khozim,
3. al- Baghawi, pengarang kitab ((Ma’aliimi at- Tanzil)), dll.

Ulamaa’ ilm al- Qiraa’at yang bermadzhabkan Syafi’i adalah,
1. al- Ja’bari,
2. Ibn al- Jazari, pengarang kitab ((an- Nasyr)),
3. asy- Syahab al- Qisthalani.

Ulamaa’ ilm al- Lughat wa an- Nukhot (ilmu Tata Bahasa dan Nahwu) yang bermadzhabkan Syafi’i adalah,
1. Abu Hayyan al- Andalusi,
2. Ibn Malik, pengarang kitab ((alFiyah)),
3. Ibn ‘Aqil, Ibn Hisyam,
4. al- Fairuz ‘Aabadi, pengarang kitab ((ar- Risalah al- Qusyairiyah)),
5. al- Imam al- Ghazali,
6. al- Imam Abdullah bin ‘Alawi al- Haddad.

Dan masih banyak lagi ulamaa’ madzhab Syafi’i yang ikut serta dalam menempatkan berbagai macam ilmu dan pengetahuan.

Ghurfah al-Haddad,
06 Maret 2011, 08.30 pagi.
-----ooOoo-----

Teman- teman..., Artikel ini adalah saduran dari Kitab ((at- Taqriraat as- Sadiidah fi Masaailil Mufidah)) karangan Habib Zain bin Ibrahiim bin Zain bin Smiith. Semoga bisa bermanfaat bagi teman- teman yang membutuhkannya.

Mungkin, diantara teman- teman ada usulan masalah fiqih yang enak dan bahkan perlu dibahas bisa disampaikan, insya Allah ana tuliskan artikelnya sebisa saya. Saran dan kritik antum senantiasa ana tunggu. Terima kasih.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar