Minggu, 27 Maret 2011

Kitab- Kitab Terpenting dalam Madzhab Syafi'i


Catatan:
Imam Syafi’i telah mengarang beberapa kitab dalam ilmu Fiqih, diantaranya adalah: ((al- Umm)) dan ((al- Imla')). Kemudian, imam Buwaithi dan imam al- Muzaani menyusun mukhtashar dari dua kitab imam Syafi’i tersebut.

Imam Haramain mensyarahi kitab ((Mukhtashar al- Muzani)) dengan kitabnya ((Nihayah al- Mathlab Fi Diraayah al- Madzhab)).

Kemudian, imam al- Ghazali meringkas kitab ((Nihayah al- Mathlab)) dalam kitabnya ((al- Basiith)) yang diringkas lagi oleh beliau dalam kitabnya ((al- Wasiith)). Lalu beliau meringkas ((al- Wasiith)) dalam kitabnya ((al- Wajiiz)).Imam al- Ghazali juga meringkas kitab ((Mukhtashar Mukhtashar al- Muzanii)) karangan Abi Muhammad al-Juwaini dalam kitabnya ((al- Khulaashah)). Perlu kita ketahui, bahwa kitab ((al- Khulaashah)) bukanlah mukhtashaar dari kitab ((al- Wajiiz)) sebagaimana dugaan banyak Thaalibul Ilm. Sebagian ulamaa’ berkata mengenai hal ini;
حرّر المذهب حبر أحسن الله خلاصة
ببسيط و وسيط ووجيز خلاصة

Imam Rafi’i meringkas kitab ((al-Wajiiz)) karangan imam al- Ghazali dalam kitabnya ((al- Muharrar)). Kemudian kitab ((al- Muharrar)) karangan imam Rafi’i tersebut diringkas oleh imam an- Nawawi ke dalam kitabnya ((Minhaaj ath- Thalibin)).

Lalu Syeikh Zakaria meringkas kitab ((Minhaaj an- Nawawi)) ke dalam kitabnya ((Minhaj ath- Thullab)) yang kemudian diringkas lagi oleh Syeikh al- Jauhari ke dalam kitabnya yang berjudul ((Nahj ath- Thaalib)).
-----ooOoo-----

Kitab- kitab dalam ilmu Fiqih terbagi menjadi 4 macam yaitu, Mutuun, Syuruuh, Hawaasyi, Fataawa, dll. Berikut ini adalah kitab- kitab terpenting dalam madzhab Syafi’i yang banyak digunakan dalam Halaqah Ilm saat ini:

Pertama:
Kitab- kitab Matan dalam madzhab Syafi’i (yang tersusun sesuai dengan Talaqqi .Proses penyampaian dan penerimaannya.). Diantaranya adalah:
1. ((ar- Risalah al- Jaami'ah)) karangan al- 'Allamah as- sayyid Ahmad bin Zain al- Habsyi.
2. ((Safiinah an-Najjah)) karangan Syeikh Saalim bin Sumair al- Hadlrami,.
3. ((Mukhtasharaani)) yakni dua kitab mukhtashar yaitu;
a. Mukhtashar Kabiir yang berjudul ((al- Muqaddimah al- Hadlramiyyah)) dan,
b. Mukhtashar Shagiir.
Dua kitab mukhtashar tersebut adalah karangan Syeikh al- 'Allamah 'Abdullah bin
'Abdurrahman Ba Fadlal.

4. ((Yaaqut an- Nafiis)) karangan al- ‘Allaamah as- Sayyid Ahmad bin ‘Umar asy- Syaatiri.
5. ((Matn al- Ghaayah wa at- Taqrib)) karangan Abi Syujaa’ al- Ashfihaani.
6. ((Mandhuumah Shafwaah az- Zubad)) karangan imam Syihaabuddin Ahmad bin
Raslaan.
7. ((‘Umdat as- Saliik)) karangan imam Ibnu Naqiib.
8. ((at- Tanbiih)) & ((al- Muhadzdzab)) karangan imam asy- Syairazi.
9. ((Minhaaj ath- Thaalibin)) & ((ar- Raudlah)) karangan imam an- Nawawi.
10. ((al- Irsyaad)) karangan Ibnu Muqrii.

Catatan:
Mukhtashar adalah kitab yang terkumpul di dalamnya intisari/ ringkasan dari suatu kitab.

Catatan:
Mandhuumah berarti kitab yang disusun dalam bentuk nadzam/ bait.
-----ooOoo-----

KeDua :
Kitab- kitab Syarah dalam madzhab Syafi’i. Diantaranya adalah;
1. ((Nail ar- Rajaa’ bi Syarhi Safiinah an- Najaa)) karangan Sayyid Ahmad bin ‘Umar asy- Syaatiri.
2. ((Busyra al- Kariim). Syarah dari kitab ((al- Muqaddimah al- Hadlramiyyah)) karangan Sa’iid bin Muhammad Ba ‘Asyin.
3. ((Syarh Ibnu Qasim al- Ghazzi)). Syarah atas kitab ((Matan Abi Syujaa’)).
4. ((al- Iqnaa’)). Syarah dari kitab ((Matan Abi Syujaa’)) karangan al- Khotiib asy- Syarbini.
5. ((Fath al- ‘Allam bi Syarhi Mursyid al- Anam)) karangan al- ‘Allaamah al- Jurdaani.
6. ((Syarh Syeikh al- Islam Zakaria)) atas kitabnya ((al- Minhaj)) yang terkenal dengan nama lain ((Fath al- Wahaab)).
7. ((Fath al- Mu’iin bi Syarhi Qurrat al- ‘Aini)) karangan al- ‘Allamah Zain ad- Diin bin Abdul Aziz al- Maliibari.
8. Kitab- kitab yang mensyarahi kitab ((al- Minhaj)) karangan imam an- Nawawi. Diantaranya adalah;
a. ((Syarh al- Mahalli)) yang berjudul ((Kanzu ar- Raghibiin)).
b. ((Syarh al- Khatib asy- Syarbiini)) yang berjudul ((Mughni al- Muhtaj)).
c. ((Syarh Syams ar- Ramli)) yang berjudul ((Nihayah al- Muhtaaj)).
d. ((Syarh asy- Syeikh Ibnu Hajar)) yang berjudul ((Tuhfah al- Muhtaaj)).

Ada juga sebagian kitab syarah dari ((Minhaaj an- Nawawi)) yang masih terpelihara manuskripnya, dan dalam proses percetakan dan penerbitan. Diantaranya adalah;
a. ((Syarh ad- Damiiri)).
b. ((Syarh al- Adzra’ii)),
c. ((Syarh at- Taqii as- Subkii)).

KeTiga:
Kitab- kitab Hasyiyah yang sarat akan faedah dalam madzhab Syafi’i. Diantaranya adalah:
1. ((Haasyiyah asy- Syeikh Al- Bajuri)) atas kitab ((Syarh Ibnu Qasim)) yang mensyarahi kitab ((Matan Abi Syuja’)).
2. ((Haasyiyah al- ‘Allamah as- Sayyid Bakri bin Syathaa ad- Dimyaathi)) atas kitab ((Fath al- Mu’in)).
3. ((Haasyiyah asy- Syeikh al- ‘Allamah ‘Abdullah bin Hijaazi asy- Syarqawi)) atas kitab ((Syarh at- Tahriri)).
4. ((Hawaasyi al- Madaniyyah)) karangan Syeikh Muhammad bin Sulaiman al- Kurdi atas kitab ((Syarh Ibnu Hajar)) yang mensyarahi kitab ((al- Muqaddimah al- Hadlramiyyah)).
5. ((Haasyiyah at- Tarmasi)) atas kitab syarah karangan beliau sendiri
6. ((Haasyiyah al- Bujairami)) atas kitab ((al- Iqnaa’)) karangan imam al- Khotiib.
7. ((Haasyiyah Syeikh Sulaiman al- Jamili)) dan ((Haasyiyah al- Bujairami )) atas kitab syarah ((al- Minhaaj)).
8. Beberapa kitab Hawaasyi atas beberapa kitab syarah ((al- Minhaaj an- Nawawi)) yang telah disebutkan di atas, seperti;
a. ((Haasyiyah asy- Syeikh ‘Abdul Hamid asy- Syarwani)).
b. ((Haasyiyah Ibnu Qaasim al- ‘Ubbadi)) atas kitab syarah ((at- Tuhfah)) karangan imam Ibnu Hajar.
c. ((Haasyiyah asy- Syibraamalisi)) dan ((Haasyiyah ar- Rasyiidi)) atas kitab ((an- Nihaayah)) karangan imam ar- Ramlii.

KeEmpat:
Kitab- kitab Fatwa yang sangat bermanfaat dalam madzhab Syafi’i. Diantaranya adalah:
1. ((Fataawa Sulthon al- ‘Ulamaa’a’ al- ‘Izzu bin ‘Abdis Salam)).
2. ((Fataawa al- Imam as- Subki)).
3. ((Al- Haawi Lil Fataawa)) karangan imam as- Suyuuthi.
4. ((Fataawa al- Kubraa)) karangan imam Ibnu Hajar.
5. ((Fataawa Ba Makhramakh)) dan ((Bughyah al- Mustarsyidiin Fi Talkhiish Fataawa Ba’Dli Al- Aimmah Min ‘Ulamaa’a’ al- Mutaakhirin)). dua kitab tersebut karangan as- Sayyid al- ‘Allamah ‘Abdur Rahman al- Masyhur.

Penjelasan:
Selain dua kitab tersebut, as- Sayyid al- ‘Allamah ‘Abdur Rahman al- Masyhur juga telah mengumpulkan fatwa- fatwa dari lima ulamaa’, yaitu:
1. al- ‘Allamah ‘Abdullah bin Husein Balfaqiih.
2. al- ‘Allamah ‘Abdullah bin ‘Umar bin Yahya.
3. al- ‘Allamah ‘Alawi bin as- Seqaaf al- Jufri.
4. al- ‘Allamah Muhammad bin Abi Bakr al- Asykhori al- Yamani.
5. al- ‘Allamah Muhammad bin Sulaiman al- Kurdi al- Madani.

Beliau juga mengarang kitab yang berjudul ((Ghaayah Talkhiish al- Muraad)) yang merupakan himpunan fatwa imam Ibnu Ziyaad az- Zabiidi, Muftii negeri Yaman. Kitab fatwa ini dikenal sebagai kitab fatwa yang paling shahih dan mencakup berbagai bidang.

Kemudian as- Sayyid al- ‘Allamah Ahmad bin ‘Umar asy- Syathiri menyusun Haasyiyah yang agung dan banyak diambil manfaat atas kitab ((Bughyah al- Mustarsyidiin)) karangan as- Sayyid al- ‘Allamah ‘Abdur Rahman al- Masyhur.
-----ooOoo-----

KeLima:
Kitab- kitab Takhriij dari hadist- hadist yang sering digunakan Fuqahaa’ madzhab Syafi’i. Diantaranya adalah:
1. ((at- Talkhiis al- Habiir)) karangan Ibnu Hajar al- ‘Asqalaani.
2. ((al- Badru al- Muniir)) dan ((at- Tuhfat al- Muhtaj)). Dua kitab tersebut karangan Ibnu Mulqan.

Penjelasan:
Takhrij adalah proses mengumpulkan hadist- hadist dari suatu kitab yang tidak dijelaskan tali riwayat dan sanadnya. Kemudian dikumpulkan dalam suatu kitab yang berisikan detail dan perincian hadist tersebut, baik dari sisi sanad, matan, kualitas/ derajat keshahihannya dan biografi/ tingkat ke-dlabit-an para perawinya.
-----ooOoo-----

KeEnam:
Kitab- kitab yang berisikan dalil- dalil (Argumentasi:Indo) yang merupakan buah dari Munaaqasyah (Diskusi/ Perdebatan:Indo) antar Madzhaahib: Diantaranya adalah:
1. ((Nihaayah al- Mathlab fi Adillah al- Madzhab)) karangan imam al- Haramain al- Juwaini.
2. ((al- Haawi al- Kabiir)) karangan imam al- Mawardhi.
3. ((al- Majmu’ bi Syarhi Muhadzdzab as- Syairazi )) karangan imam an- Nawawi.
4. ((Fath al- ‘Aziz bi Syarhi Wajiiz al- Ghazali)) karangan imam ar- Rafii, dan ((Syarh al- Minhaaj)) karangan imam at- Taqii as- Subki.

KeTujuh:
Kitab- kitab yang berisikan penjelasan atas mufradaat (Kosa kata: Indo) yang sering digunakan oleh para Fuqahaa dalam kitab- kitab Fiqih madzhab Syafi’i. Diantaranya adalah:
1. ((al- Mishbaah al- Muniir)) karangan imam al- Fayyuumi.
2. ((Tahrir at- Tanbiih)) dan ((Daqaaiq al- Minhaaj)). Dua kitab tersebut merupakan karangan imam an- Nawawi.
3. ((an- Nudhumu al- Musta’adzzab fi Hallih Alfaadhi al- Muhadzdzab)) karangan Ibnu Baththhal ar- Rakibii.

KeDelapan:
Kitab- kitab yang berisikan riwayat hidup para fuqahaa madzhab Syafi’i. Diantaranya adalah:
1. ((Thabaqaat asy- Syafi’iyyah)) karangan Ibnu ‘Aashim al- ‘Ubbadi.
2. ((Thabaqaat ash- Syafi’iiyyah al- Kubraa)) karangan imam at- Taaju as- Subkii.
3. ((Thabaqaat asy- Syafi’iyyah)) karangan Ibnu Qadli Syuhbah
4. ((at- Tuhfat al- Bahiyyah fi Thabaqaat asy- Syafi’iyyah)) yang masih terpelihara naskahnya, karangan imam asy- Syarqaawi muallif (pengarang: Indo) dari kitab ((al- Haasyiyah ‘ala at- Tahriir)).

Ghurfah al- Haddad
Ahad, 16 Januari 2011, pukul 21.07
-----ooOoo-----

Catatan:
Teman.. . Artikel ini adalah saduran dari Kitab ((at- Taqriraat as- Sadiidah fi Masaailil Mufidah)) karangan Habib Zain bin Ibrahiim bin Zain bin Smiith. Semoga bisa bermanfaat bagi teman- teman yang membutuhkannya.

Mungkin, diantara teman- teman ada punya usulan masalah fiqih yang enak dan bahkan perlu dibahas bisa disampaikan, insya Allah saya tuliskan artikelnya sebisa ana. Saran dan kritik antum senantiasa ana tunggu. JazakumulLahh ahsanal jazaa’.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar